Bell Schedules

6 Period - Regular School Day Bell Schedule (Grades 9-12)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A Period 7:33 AM 8:32 AM 59 min
B Period 8:36 AM 9:33 AM 57 min
C Period 9:37 AM 10:34 AM 57 min
D Period 10:37 AM 11:57 AM 80 min
3rd Lunch 10:37 AM 10:57 AM 20 min
4th Lunch 10:57 AM 11:17 AM 20 min
5th Lunch 11:17 AM 11:37 AM 20 min
6th Lunch 11:37 AM 11:57 AM 20 min
E Period 12:01 PM 12:59 PM 58 min
F Period 1:03 PM 2:00 PM 57 min
6 Period - Regular School Day Bell Schedule (Grades 8)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A Period 7:33 AM 8:32 AM 59 min
B Period 8:36 AM 9:33 AM 57 min
C Period (8th) 9:37 AM 10:57 AM 80 min
- 9:37 AM 9:57 AM 20 min
1st Lunch 9:57 AM 10:17 AM 20 min
2nd Lunch 10:17 AM 10:37 AM 20 min
- 10:37 AM 10:57 AM 20 min
D Period 11:00 AM 11:57 AM 57 min
E Period 12:01 PM 12:59 PM 58 min
F Period 1:03 PM 2:00 PM 57 min
6 Period - Final Exams Day 1 A, B, C Block Exams
Bell Schedule (Grades 9-12)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A Block 7:33 AM 8:32 AM 59 min
B Block 8:36 AM 9:33 AM 57 min
C Block 9:37 AM 10:34 AM 57 min
D Block 10:37 AM 11:50 AM 73 min
3rd Lunch 10:37 AM 10:56 AM 19 min
4th Lunch 10:56 AM 11:14 AM 18 min
5th Lunch 11:14 AM 11:32 AM 18 min
6th Lunch 11:32 AM 11:50 AM 18 min
6 Period - Final Exams Day 1 A, B, C Block Exams
Bell Schedule (grade 8)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A Block 7:33 AM 8:32 AM 59 min
B Block 8:36 AM 9:33 AM 57 min
C Block (grade 8) 9:37 AM 10:56 AM 79 min
- 9:37 AM 9:57 AM 20 min
1st Lunch 9:57 AM 10:17 AM 20 min
2nd Lunch 10:17 AM 10:37 AM 20 min
- 10:37 AM 10:56 AM 19 min
D Block (grade 8) 10:59 AM 11:50 AM 51 min
6 Period - Final Exams Day 2 D,E,F Block Exams
Bell Schedule (grades 9-12)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A 7:33 AM 7:40 AM 7 min
E 7:44 AM 8:40 AM 56 min
F 8:44 AM 9:40 AM 56 min
C 9:44 AM 10:29 AM 45 min
D 10:32 AM 11:50 AM 78 min
3rd Lunch 10:32 AM 10:52 AM 20 min
4th Lunch 10:52 AM 11:12 AM 20 min
5th Lunch 11:12 AM 11:32 AM 20 min
6th Lunch 11:32 AM 11:50 AM 18 min
6 Period - Final Exams Day 2 D, E, F Block Exams
Bell Schedule (grade 8)
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:25 AM
Triple Bell 7:29 AM
A Block 7:33 AM 7:40 AM 7 min
E Block 7:44 AM 8:40 AM 56 min
F Block 8:44 AM 9:40 AM 56 min
C Block 9:44 AM 10:49 AM 65 min
- 9:44 AM 9:59 AM 15 min
1st Lunch 9:59 AM 10:14 AM 15 min
2nd Lunch 10:14 AM 10:29 AM 15 min
- 10:29 AM 10:49 AM 20 min
D Block (grade 8) 10:52 AM 11:50 AM 58 min